TERMS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΠΡΟΟΙΜΙ O

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.famousforyourreason.gr (εφεξής η « Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Η Ιστοσελίδα προσφέρει δωρεάν στους Χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προσωποποιημένες ετικέτες, βασισμένες στις ετικέτες του γνωστού προϊόντος ουίσκι (whisky) με το εμπορικό σήμα “The Famous Grouse”, το οποίο διανέμει η Εταιρεία στην ελληνική αγορά, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς τους οποίους θα προκηρύσσει η Εταιρεία από καιρού εις καιρόν με ανακοίνωσή της στην Ιστοσελίδα ή άλλως, όπως επίσης και να αναρτούν περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

1.3. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε Χρήστες άνω των δεκαοχτώ (18) ετών. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου (εφεξής οι « Όροι Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

1.4. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, δηλαδή (α) τους απλούς χρήστες (εφεξής οι «Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και (β) τους εγγεγραμμένους χρήστες (εφεξής οι « Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι θα καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (π.χ. τη δημιουργία προσωπικών ετικετών).

1.5. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, βάσεις δεδομένων και εν γένει στοιχεία της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και συγκεκριμένα των ετικετών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3.3 κατωτέρω, αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

3.3. Οι Χρήστες δύνανται να επεξεργάζονται το προσφερόμενο περιεχόμενο της κατηγορίας «Φτιάξε τη δική σου ετικέτα» δημιουργώντας τις δικές τους προσωποποιημένες ετικέτες (εφεξής «οι Ετικέτες»), βασισμένες στις ετικέτες του προϊόντος ουίσκι με το εμπορικό σήμα “ The Famous Grouse”.

3.4. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

3.5. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εχκωρίσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

3.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

4. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

4.1. Οι Χρήστες δύνανται να δημιουργήσουν τις Ετικέτες ακολουθώντας πιστά τα βήματα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα:

  1. Αναγράφουν στο ειδικό πεδίο το όνομα που επιθυμούν να αναφέρεται στη μπροστινή Ετικέτα της φιάλης του προϊόντος.
  2. Αναγράφουν στο ειδικό πεδίο το κείμενο που επιθυμούν να αναφέρεται στην πίσω Ετικέτα της φιάλης του προϊόντος.
  3. Συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να τους αποσταλεί η Ετικέτα. Να σημειωθεί πως για το κάθε email που συμπληρώνεται από χρήστη, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει έως και τρεις (3) Ετικέτες.
  4. Καταχωρούν το e-mail τους και στη συνέχεια ακολουθούν το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που θα τους αποσταλεί.
  5. Παραλαμβάνουν τις Ετικέτες μέσω courier εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

4.2. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας της Ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν στους Χρήστες και ισχύει μόνο για την Ετικέτα. Ωστόσο και προκειμένου να επιθέσουν την Ετικέτα απαιτείται η αγορά φιάλης ουίσκυ υπό το εμπορικό σήμα «The Famous Grouse».

4.3. Εναλλακτικά, οι Χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τις Ετικέτες στα επιλεγμένα καταστήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Εύρεση Καταστήματος» (εφεξής «τα Καταστήματα»), αγοράζοντας μια φιάλη ουίσκι με το εμπορικό σήμα “The Famous Grouse”.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Οι Χρήστες δύνανται να αναρτήσουν δικό τους περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά μέσω της δημιουργίας Ετικετών (εφεξής το « Περιεχόμενο των Χρηστών»).

5.2. Το Περιεχόμενο των Χρηστών λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαιωμάτων. Οι Χρήστες παραχωρούν στην Εταιρεία την άδεια να χρησιμοποιεί, τροποποιεί, διαγράφει, δημιουργεί παράγωγα έργα, αναπαράγει, ενσωματώνει το Περιεχόμενο των Χρηστών σε άλλα έργα, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει, μεταδίδει, παρουσιάζει ή κάνει προσιτό στο κοινό, καθώς και να εκμεταλλεύεται εν γένει το Περιεχόμενο των Χρηστών, εν όλω ή εν μέρει, και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να υποπαραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης του Περιεχομένου των Χρηστών, για ποικίλους σκοπούς, όπως ενδεικτικά διαφημιστικούς, προωθητικούς, εμπορικούς κτλ. Οι Χρήστες δεν διατηρούν καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του Περιεχομένου των Χρηστών από την Εταιρεία.

5.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το Περιεχόμενο των Χρηστών. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι υπέχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αναρτά στην Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον όρο 5.1.

5.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο, πληροφορία και γενικότερα το Περιεχόμενο των Χρηστών εκφράζει αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική των Χρηστών και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη από το Περιεχόμενο των Χρηστών, ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

6.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι το περιεχόμενο που θα αναρτούν στην Ιστοσελίδα καθώς και η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς (α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων (όπως ενδεικτικά με την ανάρτηση περιεχομένου που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, βλάσφημο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος) και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Χρηστών ή τρίτων, (δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει την εκτύπωση ή/και να διαγράψει το Περιεχόμενο των Χρηστών, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

6.2. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

6.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

7. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Χρήσης των Cookies (Cookies Policy), και στα οριζόμενα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

7.2. Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα μόνον των Εγγεγραμμένων Χρηστών όπως αυτά καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα από τους ίδιους. Συγκεκριμένα αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα κατωτέρω δεδομένα των Εγγεγραμμένων Χρηστών:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Έτος γέννησης
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Εγγεγραμμένων Χρηστών για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες ή/και σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασμό της τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Χρηστών.

7.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού· η δε Εταιρεία δεν θα προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

7.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή τού Χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη κατά την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι Χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

7.5. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

7.6. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.

7.7. Οι Χρήστες δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθ. 11 (Δικαίωμα ενημέρωσης), αρθ.12 (Δικαίωμα Πρόσβασης) και αρθ.13 (Δικαίωμα Αντίρρησης) του Ν.2472/1997 επικοινωνώντας με την Όλγα Ζαροκανέλλου. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισιάς 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

7.8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, συλλέγει και εκμεταλλεύεται τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν από έρευνες και διαγωνισμούς, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

8.1. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδώς ότι είναι ενήλικοι κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα ή καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες που δήλωσαν ψευδή ημερομηνία γέννησης και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία από την ψευδή τους δήλωση.

8.2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση ανάρτησης τέτοιου υλικού από Χρήστη στην Ιστοσελίδα, η Εταιρεία θα διακόψει πάραυτα την πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα αναφέρει το περιστατικό αυτό στις αρμόδιες Αρχές επιφυλασσόμενη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

9. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

9.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών των Καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks), ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων, άλλων υπηρεσιών (ενδεικτικά courier) ή/και των Καταστημάτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα Καταστήματα τα οποία και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

9.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και των Καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10.1. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών, και στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμιά ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojans horses που μπορεί να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘYΝΗΣ

11.1. Ελλείψει διαφορετικής υποχρεωτικής νομικής ρύθμισης, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι των Χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή για παραδειγματισμό ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, ακόμη και αν η Εταιρεία είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών. Οι Χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παράνομη ή προσβλητική συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου μέρους και αποδέχονται εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε προσβολής ή ζημίας από τους ανωτέρω λόγους.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

12.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή τυχόν προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

13.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

13.2. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

13.3. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

13.4. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.